Home / Seminar

สรุปความรู้งาน TREA TALKS Real Estate 2017 - Future Thailand: ประเทศไทย 4.0 ก้าวไปข้างหน้าอย่างไร ไม่ต้องทิ้ง ใครไว้ข้างหลัง

กิจกรรมภายในสมาคมฯ

29 มิถุนายน 2560 09:00 น. - 29 มิถุนายน 2560 21:00 น.

Centerpoint Stuio

จำกัดจำนวน 800 ท่าน

“ TREA TALKS Real Estate 2017 - Future Thailand: ประเทศไทย 4.0 ก้าวไปข้างหน้าอย่างไร ไม่ต้องทิ้ง ใครไว้ข้างหลัง” หลายคนกำลังตั้งคำถามว่า เกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทย แม้เราจะก้าวหน้าในการพัฒนาทางเศรษฐกิจไปกว่าเดิม แต่สังคมเราก็ยังมีปัญหาอีกมากที่ถูกละเลย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย (TREA) จึงตั้งใจจัดงานสัมมนาใหญ่ในรูปแบบ Creative Talk ขึ้นเพื่อนำเสนอไอเดีย เรื่องราวและส่งต่อแนวคิดดีๆที่จะบันดาลใจ ผู้คนให้สร้างการเเปลี่ยนแปลงได้

โดยภายในงานออกแบบดีไซน์เพื่อให้เกิด บรรยากาศของการแลกเปลี่ยนความคิด เพื่อให้เกิดไอเดียนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมภายในงานพบกับทอล์คเนื้อหา 3 หัวข้อหลัก

1.Local Empowerment พลังของคนท้องถิ่นที่ลุกขึ้นมาทำบางสิ่งบางอย่างให้กับภูมิภาคของตน อาทิ เครือข่ายการพัฒนาเมือง ที่จะเริ่มต้นสร้างระบบขนส่งมวลชนและสาธารณูปโภค การพัฒนาเมืองสีเขียว โดยไม่รอภาครัฐอีกต่อไป

2.Thailand Disruption การนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาธุรกิจสมัยใหม่ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การพัฒนาเมืองและการยกระดับการใช้ชีวิตของผู้คนให้สะดวกสบาย มีคุณภาพชีวิตที่ดี

3.Thailand’s Past Present and Future บทเรียนจากอดีตและบทบาทของธุรกิจต่อการพัฒนาเมือง ผ่านการแก้ปัญหาสังคม อาทิ ความยากจน บ้านเพื่อผู้มีรายได้น้อย ธุรกิจเกื้อกูลชุมชมและนวัตกรรมในการพัฒนาเมืองเพื่อเกื้อกูลคนในสังคมอย่างยั่งยืน

Speakers Session I : #Local_Empowerment

พลังของคนท้องถิ่นที่ลุกขึ้นมาทำบางสิ่งบางอย่างให้กับภูมิภาคของตน อาทิ เครือข่ายการพัฒนาเมือง ที่จะเริ่มต้นสร้างระบบขนส่งมวลชนและสาธารณูปโภค การพัฒนาเมืองสีเขียว โดยไม่รอภาครัฐอีกต่อไป โดยมี Speakers 3 ท่าน ได้แก่

09.30-09.50 Speaker 1 : คุณธีรภัทร เจริญสุข - คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์มติชน

ดาวน์โหลด : คลิก

เมื่อนึกถึงคำว่า "ต่างจังหวัด" คุณมีภาพในหัวไว้อย่างไร?
สังคมต่างจังหวัดในอดีตจนถึงปัจจุบัน เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร?
อนาคตประเทศไทยจะไปในทิศทางใด?

คุณธีรภัทร เจริญสุข นักเขียน นักแปล ผู้ที่มีสำมะโนครัวอยู่ที่จังหวัดชายโขง จะพาเราไปดูว่า ภาพของสังคมต่างจังหวัด นั้นเหมือนหรือแตกต่างจากภาพในหัวของคนเมืองโดยทั่วไป และอะไรคือช่องว่างระหว่างเมืองกับชนบท

เราจะมาฉายภาพอดีตของต่างจังหวัด ทั้งในมิติของสังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของผู้คน เพื่อเฝ้ามองและทำความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังจะฉายภาพของความเชื่อมโยงที่มีต่อภูมิภาค ไปจนถึงประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้เห็นถึงทิศทางที่จะก้าวเดินไปในอนาคต

เพราะแนวโน้มของประเทศไทย ไม่ใช่การรอส่วนกลางอีกต่อไป แต่คือการเติบโตด้วยตนเอง จากรากฐานของตนเองต่างหาก

09.50-10.10 Speaker 2 : คุณบุญ ยงสกุล - บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด

ดาวน์โหลด : คลิก

การพัฒนาเมือง นายทุนได้ประโยชน์หรือชาวบ้านได้ประโยชน์กันแน่?
โมเดลการพัฒนาเมือง ยั่งยืนจริง หรือเป็นเพียงกระแส?การพัฒนาเมืองในอนาคต ไม่ใช่เพียงการพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจ แต่ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นด้วย คุณบุญ ยงสกุล กรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD) และ ประธานกรรมการ บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด จะมาเล่าปัญหาของเมืองภูเก็ตที่ไม่ค่อยมีใครรับรู้ รวมถึงไอเดีย ตั้งแต่จุดเริ่มต้นกระบวนการออกแบบแผนการพัฒนาเมืองอย่างมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาภูเก็ตไปสู่เมืองต้นแบบ

10.10-10.30 Speaker 3 : คุณยศพล บุญสม - บริษัท ฉมา โซเอน จำกัด / friends of the river

ดาวน์โหลด : คลิก

การพัฒนาเมือง ต้องเน้นระบบขนส่งสาธารณะจริงหรือ?
ใครบ้าง ที่มีสิทธิ์ในการออกแบบเมือง?

คุณยศพล บุญสม : ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม Friends of the River (FOR) และ กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท ฉมา จำกัด จะมาเสนอแนวคิดการออกแบบเมืองแบบมีส่วนร่วม และการพัฒนาพื้นที่สาธารณะโดยคำนึงถึงความหลากหลายของผู้คน วิถีชีวิต และวัฒนธรรม ผ่านกลไกการสื่อสารระหว่างชุมชนกับทางภาครัฐ

เพราะเมืองจึงไม่ใช่เพียงของใครคนหนึ่ง แต่เป็นของทุกคน ทุกคนจึงมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการออกแบบเมืองร่วมกัน

Speakers Session II : #Thailand_Disruption

10.50-11.10 Speaker 4 : คุณชานนท์ เรืองกฤติยา - อนันดา ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

อนาคตของอสังหาริมทรัพย์ไทย จะไปทางไหน?
เราเรียนรู้อะไรจากวิกฤติในอดีตบ้าง?

ชานนท์ เรืองกฤติยา : ซีอีโอหนุ่ม แห่งบริษัท อนันดา ดิเวลลอปเม้นต์ จำกัด (มหาชน) ผู้เนรมิตรโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่มากมาย จะพาเราย้อนเวลาไปในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 และฉายภาพอนาคต เทรนด์วิถีชีวิตของคนเมือง ไปจนถึงแนวคิดการ Transform ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไปสู่ธุรกิจนวัตกรรม

การนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาธุรกิจสมัยใหม่ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การพัฒนาเมืองและการยกระดับการใช้ชีวิตของผู้คนให้สะดวกสบาย มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมี Speakers 4 ท่าน ได้แก่

11.10-11.30  Speaker 5 : คุณวิภาวี คุณาวชยานนท์ - Design for Disasters

ดาวน์โหลด : คลิก

จะเกิดอะไรขึ้น หากกรุงเทพฯ มีแผ่นดินไหวระดับ 7 ริกเตอร์?
จะเกิดอะไรขึ้นหากเราน้ำท่วมหนักซ้ำอีกครั้งเหมือนปี 2554?
เรามีแผนรับมือภัยพิบัติที่อาจเกิดกับเมืองที่เราอาศัยอยู่อย่างไรบ้าง?

คุณวิภาวี คุณาวิชยานนท์ : ผู้ก่อตั้ง Design for Disasters เครือข่ายความคิดสร้างสรรค์เพื่อเตรียมพร้อมรับมือและจัดการกับภัยพิบัติ จะพาเราทุกคนร่วมใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างมีส่วนร่วมในการออกแบบเมืองเพื่อเตรียมป้องกันและหาทางรับมือภัยพิบัติในหลากหลายรูปแบบร่วมกัน แล้วคุณจะตระหนักว่า เรื่องภัยพิบัติ ไม่ใช่เรื่องไกลตัว และทุกคนมีส่วนในการเตรียมตัวป้องกันมันได้

11.30-11.50 Speaker 6 : คุณไผท ผดุงถิ่น - Builk Asia

ดาวน์โหลด : คลิก

PropTech คืออะไร?
จะนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาแก้ปัญหาเดิมๆในธุรกิจได้อย่างไร?
เทคโนโลยีอะไร ที่จะมาช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์?

คุณไผท ผดุงถิ่น : CEO, Founder - Builk Asia จะมาเปิดเผยเทรนด์โลกในปัจจุบัน นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเข้ามามีส่วนช่วยในธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ไทย อาทิ ถึงเวลาแล้วหรือยัง? ที่เราจะ Disrupt ปัญหาธุรกิจเดิมๆ ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อก้าวไปสู่อนาคตด้วยกัน

11.50-12.10 Speaker 7 : คุณศานนท์ หวังสร้างบุญ - One Again Hostel 

ดาวน์โหลด : คลิก

เทรนด์การทำธุรกิจสมัยใหม่ในอนาคต เป็นอย่างไร?

Connection ยังเป็นเรื่องสำคัญอยู่ไหมในการทำธุรกิจสมัยนี้? 

เป็นไปได้ไหม หากเราจะทำธุรกิจที่ทำกำไรสูงสุด แต่ยังร่วมสร้างสรรค์ชุมชนไปพร้อมๆ กันด้วย?

คุณศานนท์ หวังสร้างบุญ : ผู้ก่อตั้ง Once Again Hostel โฮสเทลสุดฮิป ใจกลางกรุงเก่า จะมาชวนเราไปทำความรู้จักกับ “Inclusive Business” โมเดลธุรกิจที่กำลังถูกพูดถึงในระดับนานาชาติ ว่านี่อาจเป็นทิศทางใหม่ของการทำธุรกิจในอนาคตก็เป็นได้

มาพบคำตอบและวิธีการทำธุรกิจแบบใหม่ที่ยังทำกำไรและมีส่วนช่วยในการสร้างเศรษฐกิจเมืองให้เติบโตขึ้นไปพร้อมๆกัน

Speakers Session III #Thailands_Past_Present_and_Future

ธุรกิจไทย เรียนรู้อะไรจากวิกฤติในอดีต?
ที่อยู่อาศัยของคนไทยในอนาคตจะเป็นอย่างไร?
โอกาสของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตอยู่ที่ไหน?
เราจะนำเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมมาพัฒนาธุรกิจ พัฒนาเมือง และพัฒนาสังคมไทยอย่างไร?
รวมทั้งสังคมไทยจะพัฒนาไปในทิศทางใด ในอนาคต?

มาฟัง Speakers 3 ท่าน ตอบคำถามเหล่านี้ โดยพบกับ
- Masaki Sox KONNO - Managing Director, Asia Pacific South Dassault Systèmes
- รศ.ดร. กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ : ภาควิชาการเคหะการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คุณชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน)

30-13.50 Speaker 8 : Masaki Sox KONNO - Managing Director, Asia Pacific South Dassault Systèmes

ดาวน์โหลด : คลิก

เทคโนโลยีที่ยั่งยืนคืออะไร?
เมืองในอนาคตจะหน้าตาเป็นอย่างไร?
เราจะนำเทคโนโลยีมาช่วยเราในการออกแบบเมือง และวางแผนการพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร?

Masaki “Sox” KONNO มาซากิ ผู้บริหารหนุ่มบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ Asia Pacific South-Dassault Systèmes จะมาเล่าให้ฟังถึงการนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาเมือง อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเมืองที่ประสบความสำเร็จอย่างสิงคโปร์ เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจ

หมายเหตุ: ทอล์กเป็นภาษาอังกฤษ (His talk will be in English language)

13.50-14.10 Speaker 9 : ผศ.ดร. กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ - ภาควิชาเคหการ จุฬาฯ

ดาวน์โหลด : คลิก

ขณะที่เมืองขยายตัวเติบโตขึ้น ทำไมขนาดสถานที่ที่เราอยู่อาศัยกลับเล็กลง?
บ้านหรือที่อยู่อาศัยที่ดีในอนาคตควรจะเป็นอย่างไร?

"เพราะบ้านไม่ใช่เพียงที่อยู่อาศัย แต่คือการส่งต่อวิถีชีวิต การพัฒนาที่อยุ่อาศัยของเมืองจึงเป็นอีกส่วนสำคัญ ที่ควรรีบพัฒนาให้สอดรับกับอนาคตที่จะมาถึง"

รศ.ดร. กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ : อาจารย์ภาควิชาการเคหะการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะพาเราไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับความจริงเรื่องปัญหาที่อยู่อาศัยของคนไทย และนำเสนอถึงทางเลือกอื่นในการออกแบบบ้าน บรรยากาศที่อยู่อาศัย พื้นที่สาธารณะและสภาพแวดล้อมของเมืองสมัยใหม่ที่จะทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ขึ้น

14.10-14.30 Speaker 10 : คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ - บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ดาวน์โหลด : คลิก

ในอนาคต คนกรุงเทพจะอยู่อาศัยกันแบบไหน?
จะมีย่านสำนักงานเกิดใหม่ตรงไหนอีกบ้าง?
หมู่บ้าน, คอนโด กลางเมืองจะยังบูมไหม?

มาฟังอดีตรัฐมนตรีที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ฉายภาพเมืองในอนาคตบนเวที TREA TALKS Real Estate 2017

คุณชัชชาติ จะนำข้อมูล Big Data มาประมวลผลและฉายภาพอนาคตเมือง ด้วยมิติของระบบขนส่งสาธารณะ และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไปจนถึงภาพของวิถีชีวิตคนเมืองในอนาคต แบบที่ไม่เคยได้เห็นที่ใดมาก่อน

SESSION 4 GROUP TALK : FUTURE THAILAND : 4.0

15.00-16.30 group talks : ประเทศไทย 4.0 คืออะไรกันแน่? 

ดาวน์โหลด : คลิก (คุณสุรเดช)
ดาวน์โหลด : คลิก (คุณพันธุ์อาจ)

คนไทยในอนาคตจะอยู่อาศัยกันแบบไหน? 

ทำอย่างไร คนรุ่นใหม่ จะมี Disruptive Thinking? 

อะไรคือกลไกพัฒนา ที่จะเคารพความหลากหลายของสังคม?

ทำไมโมเดลบริษัทพัฒนาเมืองจึงขยายมากขึ้น เป็นความหวังหรือแค่กระแส?

มาพูดคุยคำถาม เกี่ยวกับอนาคตของประเทศไทย ในช่วง Group Talk ในงาน TREA Talks Real Estate 2017 พบกับ

Thinker: คุณปริญญ์ พินิชภักดิ์ นักคิดผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจไทย
Change Maker: คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย นักสร้างการเปลี่ยนแปลง ผู้ปลุกกระแสการพัฒนาเมือง
Innovator: ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
ดำเนินรายการโดย คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย