ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันหรือระงับยับยั้งความเสียหายหรืออันตรายอันจะเกิดขึ้นแก่ผู้บริโภค ครั้งที่ 7/2560

25 สิงหาคม 2560

คุณวรยุทธ กิตติอุดม  กรรมการบริหารสมาคมฯ

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันหรือระงับยับยั้งความเสียหายหรืออันตรายอันจะเกิดขึ้นแก่ผู้บริโภค ครั้งที่ 7/2560

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30 น.

ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถ.แจ้งวัฒนะ

 

 

 

Share