ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ประชุมปฏิบัติการยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครโซนตะวันออกและระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

07 พฤศจิกายน 2560

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์  นายกสมาคมฯ  คุณโชคชัย บรรลุทางธรรม

คุณมีศักดิ์ ชุนหรักษ์โชติ คุณแดน เหตระกูล กรรมการบริหารสมาคมฯ

เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครโซนตะวันออกระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

เพื่อการเตรียมความพร้อมของภาคเอกชนในการลงทุนทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเมือง

ให้สอดคล้องกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล

เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.30-16.30 น.

ณ ห้อง Meeting Room 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

Share