ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการปรับปรุงแผนผัง ข้อกำหนด และมาตรการทางผังเมืองกลุ่มที่อยู่อาศัยตามโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งท่ี่ 4)

09 พฤศจิกายน 2560

คุณโชคชัย บรรลุทางธรรม  อุปนายกสมาคมฯ  และ ศ.ดร.สนธยา วนิชวัฒนะ  กรรมการบริหารสมาคมฯ

เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการปรับปรุงแผนผัง ข้อกำหนด

และมาตรการทางผังเมืองกลุ่มที่อยู่อาศัยตามโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

(ปรับปรุงครั้งท่ี่ 4)   จัดโดย สำนักผังเมือง

เชิญประชุมฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560

เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 2 สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินลาดพร้าว
 

 

Share