ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

เสวนา เรื่อง "การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ..."

19 ธันวาคม 2560

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์  นายกสมาคมฯ  

เข้าร่วมเสวนา เรื่อง "การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการรับฟังความคิดเห็น

(ร่าง) พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ..."

จัดโดย  คณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น.

ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share