ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 6/2560

18 ธันวาคม 2560

คุณอดิเรก แสงใสแก้ว  กรรมการบริหารสมาคมฯ

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 6/2560

จัดโดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ ถ.พระราม 9 กรุงเทพฯ

Share