ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่าง พรบ. ภาษีการได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ พ.ศ. ...

19 กุมภาพันธ์ 2561

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์  นายกสมาคมฯ

เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่าง พรบ. ภาษีการได้รับประโยชน์

จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ พ.ศ. ...

จัดโดย  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.30 น.

ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 7

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ถ.พระราม 6 กรุงเทพฯ

 

 

 

 

Share