Home / Seminar

เสวนา การพัฒนาที่อยู่เพื่อความสุขแบบ...เท่าเทียม Soul of Klongtoey

  • กิจกรรมสัมมนาจัดร่วมกับองค์กรอื่นๆ

    24 กุมภาพันธ์ 2561 08:30 น. - 24 กุมภาพันธ์ 2561 12:00 น.

  • ห้อง 211 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • จำกัดจำนวน 10 ท่าน

PR

 

Smart City และบริษัทพัฒนาเมือง (และแนวทางการพัฒนาย่านคลองเตย)

ยุทธศาสต์การพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัยแบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (และทนวทางการพัฒนาย่านคลองเตย)

ในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30-12.00 น.

ณ ห้อง 211 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

สิทธิ์พิเศษ !!! สำหรับสมาชิกสมาคม  ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมเสวนาฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จำนวน 10 ท่าน

ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน

ส่งกลับได้ที่ E-Mail : porn_2076@hotmail.com