ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ประชุมหารือกลุ่มย่อยเพื่อบูรณาการแนวคิดและการจัดร่างแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านที่อยู่อาศัยฯ

21 กุมภาพันธ์ 2561

คุณโชคชัย บรรลุทางธรรม  อุปนายกสมาคมฯ

เข้าร่วมประชุมหารือกลุ่มย่อยเพื่อบูรณาการแนวคิดและการจัดร่างแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านที่อยู่อาศัย

ตาโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ประบปรุงครั้งที่ 4)

เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุม 1 วิทยาลัยพัฒนามหานคร ชั้น 19 อาคารศรีจุลทรัพย์ ถ.พระราม 1 

Share