ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ครั้งที่ 1/2561

21 กุมภาพันธ์ 2561

คุณพรนริศ  ชวนไชยสิทธิ์  (นายกสมาคมฯ)

เข้าร่วมประชุมคระกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ครั้งที่ 1/2561

จัดโดย สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

 

Share