ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ประชุมกลุ่มย่อยโครงการวางผังพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษกลุ่มจังหวัดชลบุรี ระยองและฉะเชิงเทรา

09 เมษายน 2561

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์  นายกสมาคมฯ

พร้อมด้วยคุณมีศักดิ์ ชุนหรักษ์โชติ  กรรมการบริหารสมาคมฯ

เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยโครงการวางผังพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

กลุ่มจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา

จัดโดย กรมโยธาธิการและผังเมือง

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 8.30-12.00 น.

ณ ห้อง 1201 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมโยธาธิการและผังเมือง

ถ.พระราม 9 กรุงเทพฯ

Share