ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ประชุมหารือเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางในการกำกับดูแลอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

09 พฤษภาคม 2561

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ (นายกสมาคมฯ) และ ศ.ดร.สนธยา วนิชวัฒนะ (กรรมการบริหารสมาคมฯ)

เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางในการกำกับดูแลอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

เมื่อวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561เวลา 14.00 น. ณ ห้อง 301 ชั้น 3
สำนักงานเศรษบกิจการคลัง ถ.พระราม 6 กรุงเทพฯ

Share