ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงส้รางพื้นฐาน และกองทรัพสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 1/2561

18 มิถุนายน 2561

คุณวรยุทธ  กิตติอุดม  กรรมการบริหารสมาคมฯ

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

กองทุนรวมโครงส้รางพื้นฐาน และกองทรัพสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 1/2561

จัดโดย  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12

อาคารสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ถ.วิภาวดีรังสิต

Share