ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ...

20 มิถุนายน 2561

คุณนิติสิทธิ์  ศรียี่ทอง  (ผู้แทนกรรมการบริหารสมาคมฯ)

เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ...

จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

เมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 น.

ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ถ.พระราม 6 กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

 

Share