ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันหรือระงับยับยั้งความเสียหายหรือันตรายอันจะเกิดขึ้นแก่ผู้บริโภค ครั้งที่ 5/2561

08 มิถุนายน 2561

คุณพรนริศ  ชวนไชยสิทธิ์  นายกสมาคมฯ

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันหรือระงับยับยั้งความเสียหายหรืออันตรายอันจะเกิดขึ้นแก่ผู้บริโภค

ครั้งที่ 5/2561  จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มคองผู้บริโภค

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 น.

ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ศูนย?ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารบี ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

 

Share