ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ประชุมโครงการรับฟังความคิดเห็นต่อการบังคับกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2534) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

24 พฤษภาคม 2561

ศ.ดร.สนธยา  วนิชวัฒนะ  และคุณวรยุทธ  กิตติอุดม  กรรมการบริหารสมาคมฯ

เข้าร่วมประชุมโครงการรับฟังความคิดเห็นต่อการบังคับกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2534)

และกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522  

จัดโดย  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น.

ณ โรงแรมรามา การ์เด้นท์ กรุงเทพฯ

Share