ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ประชุมคณะทำงานวิชาการโครงการศึกษาเพื่อจัดทำเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของบ้านอยู่อาศัย ครั้งที่ 1/2561

28 พฤษภาคม 2561

คุณอดิเรก  แสงใสแก้ว  กรรมการบริหารสมาคมฯ

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานวิชาการโครงการศึกษาเพื่อจัดทำเกณฑ์มาตรฐาน

ประสิทธิภาพพลังงานของบ้านอยู่อาศัย ครั้งที่ 1/2561

จัดโดย  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤาภาคม 2561 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม อาคาร 8 ชั้น 4

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

Share