ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

“ราชประสงค์โมเดล” ต้นแบบทางเดินลอยฟ้าเพื่อสาธารณประโยชน์

29 มิถุนายน 2561

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง   (ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)

เป็นประธานในพิธีเปิดและส่งมอบทางเดินลอยฟ้า “Ratchaprasong Walk (R – Walk)” 

โครงข่ายเส้นทางเดินลอยฟ้าเชื่อม 4 ทิศทาง ผสานการคมนาคมและประสบการณ์ภายในย่านราชประสงค์อย่างไร้รอยต่อ จากสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์และสมาชิกสมาคมฯ เพื่อให้กรุงเทพมหานครดูแลและพัฒนาการใช้งานให้เต็มศักยภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร บริษัท แบงคอก สกายไลน์ จำกัด เดอะแพลทินัม กรุ๊ป กลุ่มเกษร บิ๊กซี ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ Gaysorn Urban Resort ชั้น 19 อาคารเกษรทาวเวอร์ 

สำหรับ “Ratchaprasong Walk (R – Walk)” จัดสร้างขึ้นจากงบประมาณของสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ (RSTA) ลักษณะเป็นโครงข่ายทางเดินลอยฟ้าเชื่อม 4 ทิศทาง ที่เชื่อมต่อการเดินทางทุกรูปแบบอย่างไร้รอยต่อทั้งรถไฟฟ้า รถยนต์ เรือ และรถโดยสารสาธารณะ ความยาวรวม 1,150 เมตร แบ่งเป็น 2 เส้นทาง คือ ทิศตะวันออกสู่ทิศตะวันตก เริ่มก่อสร้างในปี 2545 จากรถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลมสู่แยกเฉลิมเผ่า ความยาว 650 เมตร และทิศใต้สู่ทิศเหนือ เริ่มก่อสร้างในปี 2558 จากเกษรวิเลจถึง เดอะแพลทินั่ม แฟชั่นมอลล์ ความยาว 500 เมตร สามารถเชื่อมต่อความสะดวกสบายสู่ 18 สถานที่ช็อป ชิม เที่ยว พักผ่อน และทำงานในย่านราชประสงค์ อาทิ โรงแรม ศูนย์การค้า ปัจจุบันมีผู้ใช้ “Ratchaprasong Walk (R-Walk)” ประมาณ 100,000 คนต่อวัน

 

    

     พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง กล่าวว่า ย่านราชประสงค์เป็นย่านที่ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาจนสามารถยกระดับให้เป็นย่านแห่งธุรกิจ และไลฟ์สไตล์สำคัญต่างๆ ของไทย จนเรียกได้ว่า “ราชประสงค์ โมเดล” ต้นแบบการท่องเที่ยวแห่งแรกของไทยนับเป็นจุดศูนย์กลางการเชื่อมต่อการคมนาคมที่ครบวงจร ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนทางธุรกิจ การท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับประเทศจำนวนมาก ถือเป็นตัวอย่างความสำเร็จจากการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายภาคเอกชนที่แข็งแกร่ง และภาครัฐที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

 

     ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวต่อว่า กรุงเทพมหานครมีภารกิจในการดูแลภูมิทัศน์ คุณภาพชีวิตของประชาชน และพัฒนาเมืองในทุกด้านเพื่อให้มีศักยภาพทัดเทียมกับมหานครอื่นๆ ของโลก แต่การจะพัฒนาเมืองให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน การสร้างทางเดินลอยฟ้าราชประสงค์ หรือ R – Walk เพื่อมอบเป็นสาธารณะประโยชน์ เป็นอีกก้าวหนึ่งที่ยกระดับความสะดวกสบาย และความทันสมัยให้แก่ประชาชน ส่งผลให้เป็นย่านที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวมากที่สุดในประเทศ ซึ่งการสร้าง R – Walk เป็นการช่วยพัฒนาย่านราชประสงค์อย่างครอบคลุมทุกมิติทั้งในแง่การออกแบบผัง การก่อสร้าง สิ่งอำนวยความสะดวก การนำนวัตกรรมมาใช้ การเข้มงวดด้านความปลอดภัย และการส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆ

 

     ทั้งนี้ การพัฒนาย่านราชประสงค์จะเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเป็นจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวที่คนทั่วโลกปรารถนาที่จะมาเยือน อีกทั้งมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการย่านธุรกิจ เช่น สาทร สีลม ศึกษาแนวทางการพัฒนาของพื้นที่แห่งนี้ แล้วนำเสนอมายังกรุงเทพมหานคร ซึ่งกรุงเทพมหานครพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในทุกเรื่องเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

 

ที่มา  :  prbangkok.com

Share