ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ....

25 กรกฎาคม 2561

คุณอิทธิพร ชาตรูปะวณิช (ผู้แทนกรรมการสมาคมฯ)

เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประราชบัญญัติว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ...

จัดโดย  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

เมื่อวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.30 น.

ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

Share