Home / Seminar

** รับ 50 ที่นั่ง ** โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง "ต่อยอดการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์...อาวุธสู่ความสำเร็จ"

กิจกรรมภายในสมาคมฯ

08 กันยายน 2561 08:30 น. - 09 สิงหาคม 2561 16:00 น.

ณ ห้องประชุมสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย (โอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 17 ห้อง 170/52)

จำกัดจำนวน 50 ท่าน

Booking

เรียน  ท่านสมาชิกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

     สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ภายใตเหัวข้อ "ต่อยอดการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์...อาวุธสู่ความสำเร็จ"  ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย  อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 17 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ (ใกล้อาคารเลครัชดา)

 

     การจัดสัมมนาครั้งนี้  มุ่งเน้นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเชิงลึกจากประสบการณ์จริง  เพื่อต่อยอดแนวทางการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เปรียบเสมือนเส้นทางลัดนำพาธุรกิจสู่ความสำเร็จ  โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และมากด้วยประสบการณ์ในวงการอสังหาฯ  รอบรู้ปัญหาและหาแนวทางการปรับกลยุทธ์ทางด้านการตลาด สร้างยอดขาย จนนำพาบริษัทรอดพ้นจากวิกฤตจากอดีตสู่ปัจจุบัน  โดยการหยิบยกกรณีศึกษา (Case Study) ที่เกิดขึ้นจริง พร้อมถ่ายทอดแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจนประสบความสำเร็ตอย่างมั่นคง และยั่งยืน  ในการนี้ สมาคมฯ  ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมโครงการอบรมหัวข้อดังกล่าวข้างต้น 

 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมโครงการอบรมฯ  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  คุณภาริณี / คุณสลิตา  โทรศัพท์. (02) 258-6560-62 , 084-360-0438 , 084-360-0439 , 092-486-2992  โทรสาร. (02) 258-6563  E-Mail : trea@thairealestate.org , parinee@thairealestate.org

 

ขอแสดงความนับถือ

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

 

 

Reserve Ticket

** รับ 50 ที่นั่ง ** โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง "ต่อยอดการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์...อาวุธสู่ความสำเร็จ"

08 กันยายน 2561 08:30 น.
ณ ห้องประชุมสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย (โอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 17 ห้อง 170/52)

Price

18,000 บาท

Qty.

*All Prices exclude VAT

Total Price

0 บาท