ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ประชุมเพื่อให้ข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา

07 พฤศจิกายน 2561

คุณพรนริศ  ชวนไชยสิทธิ์  นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา

จัดโดย  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น.

ณ ห้องคณะกรรมาธิการ 220 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2

 


 

 

 

 

 

Share