ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562

07 พฤษภาคม 2562

คุณอดิเรก  แสงใสแก้ว  (กรรมการบริหารสมาคมฯ)

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลอที่อยู่อาศัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562

จัดโดย  การเคหะแห่งชาติ

เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30-16.00 น.

ณ ห้องประชุม อาคาร 5 ชั้น 3

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

 

 

 

Share