ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 2/2562

13 พฤษภาคม 2562

คุณอดิเรก  แสงใสแก้ว  กรรมการบริหารสมาคมฯ

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 2/2562

จัดโดย  ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราาะห์

สำนักงานใหญ่ ถ.พระราม 9 กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

Share