Home / Event

ทัศนศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 24 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562

  • กิจกรรมภายในสมาคมฯ

    00 - 543 00:00 น. - 00 - 543 00:00 น.

  • จำกัดจำนวน 40 ท่าน

เนื่องด้วยสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย  ได้กำหนดจัดโครงการทัศนศึกษาดูงาน

"TREA TOUR 2019 (AGING CENTER & SMART CITY)  ณ ประเทศญี่ปุ่น

ระหว่างวันที่ 24 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ขอเรียนเชิญทุกท่านพบกับความมัศจรรย์ทางด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

พร้อมเยี่ยมชมสถานที่สำคัญของประเทศญี่ปุ่น  

**กำหนดกลุ่มเป้าหมาย  เพียง 40 ท่าน เท่านั้น  (1 รถบัส) 

จองก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน  โดยมีโปรแกรมสรุป ดังนี้

 

 

 

ในการนี้  สมาคมฯ  จึงขอความกรุณาทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมทริปดังกล่าว  โปรดกรอกข้อมูลใบแบบตอบรับ 

และโปรดส่งกลับมายังสมาคมฯ ทางโทรสาร (02) 258 6563 

หรือทาง E-Mail : parinee@thairealestate.org , trea@thairealestate.org  ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 

ขอแสดงความนับถือ

(สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย)