ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

เข้าพบ คุณอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

02 ตุลาคม 2562

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ (นายกสมาคมฯ)
คุณมีศักดิ์ ชุนหรักษ์โชติ คุณพิริยะ ธาณีรณานนท์  (กรรมการบริหารสมาคมฯ)

ร่วมกับ สมาคมอาคารชุดไทย และสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
เข้าพบ คุณอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

พร้อมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  ผ่าน “กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

สำนักนายกรัฐมนตรี” จำนวน 300,000 บาท
ในวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น.
ณ ห้องรับรองชั้น 2 กระทรวงการคลัง

Share