ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

REIT LEADER ACADEMY # 2

26 ตุลาคม 2562

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ (นายกสมาคมฯ)  ประธานหลักสูตรฯ 

คุณอดิเรก แสงใสแก้ว  (อุปนายกและเลขาธิการ) รองประธานหลักสูตรฯ

พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

โครงการอบรมหลักสูตร  ผู้นำการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 - 17.30 น.

ณ ห้องอโศก 1 ชั้น C โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ เทอมินอล 21 กรุงเทพฯ

 

วิทยากรได้รับเกียรติ จาก

คุณสรชน บุญสอง  Partner

บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด  

บรรยายในหัวข้อ  "การจัดเตรียม การจัดตั้งกองทุนและระดมทุนผ่าน REIT

และข้อกฎหมายที่ควรรู้ก่อนนำทรัพย์สินเข้าสู่กอง REIT"

 

คุณอำนวย จิรมหาโภคา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

หัวหน้ากลุ่มงานการตลาดผู้ออกหลักทรัพย์ 1 ตลาดหลักทรัพย์  

บรรยายในหัวข้อ "REIT ทางเลือกใหม่การระดมทุน"

 

และคุณพรเทพ ศรีสอ้าน  Managing Director 

The Quant Group  บรรยายในหัวข้อ "REIT vs IPO"

 

Share