ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

สัมภาษณ์นายกสมาคมฯ เพื่อเก็บข้อมูลทำการวิจัยเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและ

09 มกราคม 2563

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ และขอสัมภาษณ์ คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมฯ

เพื่อเก็บข้อมูลทำการวิจัยเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและ

การจัดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ที่ทำการสมาคม อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1

 

Share