ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563

18 มิถุนายน 2563

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์  นายกสมาคมฯ  คุณอดิเรก แสงใสแก้ว  อุปนายกและเลขาธิการ

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 8 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

Share