ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ประชุมกลุ่มย่อย (ร่างแผนพัฒนา TOD ประเทศไทย) ในประเด็นด้านเครื่องมือทางผังเมืองและกฎหมาย

13 กรกฎาคม 2563

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์  นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย (ร่างแผนพัฒนา TOD ประเทศไทย)

ในประเด็นด้านเครื่องมือทางผังเมืองและกฎหมาย

จัดโดย สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share