ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ประชุมสรุปหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการและแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาผู้บริโภค

21 สิงหาคม 2563

คุณพรนริศ  ชวนไชยสิทธิ์  (นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย)

เข้าร่วมประชุมสรุปหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการและแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาผู้บริโภค

จัดโดย สนง.คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคารบี

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถ.แจ้งวัฒนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share