ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านนโยบายและแผนงานการพัฒนาที่อยู่อาศัย ครั้งที่ 1/2564

12 มีนาคม 2564

คุณอดิเรก แสงใสแก้ว  อุปนายกและเลขาธิการสมาคมฯ

คุณวรยุทธ กิตติอุดม  อุปนายกสมาคมฯ  คุณอภิชาต โมฬีชาติ  อนุกรรมการบริหารสมาคมฯ

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านนโยบายและแผนงานการพัฒนาที่อยู่อาศัย ครั้งที่ 1/2564

จัดโดย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

 

 

Share