ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

เลื่อน !!!

22 เมษายน 2564

เรียน   ท่านสมาชิกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

         ตามที่สมาคมฯ ได้กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2564 
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 17.00-21.00 น. 
ณ ห้องวาสนา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม 9  นั้น

          เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ในขณะนี้ ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดประชุมฯ ในวันดังกล่าวได้

          สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย จึงแจ้งขอเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2564 ออกไปก่อน  
เมื่อสถานการณ์การระบาดของโรคคลี่คลายลง คณะกรรมการสมาคมฯ จะดำเนินการกำหนดการจัดประชุมฯ 
และจะแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบในโอกาสต่อไป

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้

Best Regards,
สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

Share