ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

MOU “ทิ้งถูก ผูกโบแดง โควิดไม่กระจาย”

19 มกราคม 2565

          คุณอดิเรก  แสงใสแก้ว  อุปนายกและเลขาธิการสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย  ร่วมลงนาม

ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการความร่วมมือการจัดการขยะติดเชื้อ “ทิ้งถูก ผูกโบแดง โควิดไม่กระจาย”

เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นร่วมกันในการกำจัดขยะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

และสร้างความตระหนักรู้ รวมถึงรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันคัดแยกขยะติดเชื้อออกจากขยะทั่วไป

เพื่อช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19

 

          โดยมีพลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขต 16

ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานในพิธีลงนาม พร้อมด้วย 8 องค์กรภาคี ประกอบด้วย

สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์, สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร 

กรมอนามัย, กรมควบคุมมลพิษ, คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,

และสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร และ 6 องค์กรสนับสนุน ได้แก่ บมจ.บีจีที คอร์ปอเรชั่น, บจก.ซิลเวอร์ ซี เอ็กโซติก เลเธอร์,

บจก.วินเนอร์ เอสเตท, สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 10 และมูลนิธิเฮิร์ธ อะเจนด้า

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 ณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง


          จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบัน ทำให้มีขยะติดเชื้อจากโควิด-19

เพิ่มมากขึ้น กรุงเทพมหานครตระหนักถึงปัญหาการแพร่ระบาดดังกล่าว จึงได้จัดให้มีระบบเก็บรวบรวมขยะติดเชื้อจาก

โรงพยาบาลและสถานพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลสนาม Hospitel ศูนย์พักคอย และจากผู้รักษาตัวที่บ้าน

หรือ Home isolation รวมถึงระบบรวบรวมขยะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ อาทิ หน้ากากอนามัยและชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19

และนำไปกำจัดโดยการเผาที่อุณหภูมิสูง 1,200 องศาเซลเซียส เพื่อให้มีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์

ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งความร่วมมือในการดำเนินโครงการจัดการขยะติดเชื้อ “ทิ้งถูก ผูกโบแดง โควิดไม่กระจาย”

เกิดจากความร่วมมือระหว่าง  สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย  และ 14 องค์กรเครือข่าย เป็นการเริ่มต้นที่ดีที่ทุกหน่วยงาน

จะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะ ซึ่งจะก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการคัดแยกขยะติดเชื้อ

พร้อมนำไปกำจัดให้ถูกวิธีแยกจากขยะประเภทอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

 

 

Share