TREA update

ประชุมหารือกลุ่มย่อยเพื่อบูรณาการแนวคิดและการจัดร่างแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านที่อยู่อาศัยฯ

คุณโชคชัย บรรลุทางธรรม  อุปนายกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมหารือกลุ่มย่อยเพื่อบูรณาการแนวคิดและการจัดร่างแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านที่อยู่อาศัย ตาโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ประบปรุงครั้งที่ 4) เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพ