All Seminar

สัมมนา เรื่อง "อสังหาฯ ยุคดิจิทัล : Moving to Real Estate in Digital Era

31 ตุลาคม 2560 09:00 น.

โรงแรมเรดิสัน บูล พลาซ่า กรุงเทพฯ

สัมมนาวิชาการ เรื่อง "เจาะลึกกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง"

29 สิงหาคม 2560 13:00 น.

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

สัมมนานานาชาติด้านความปลอดภัยและเทคโนโลยีสมาร์ทโฮมฯ

01 กันยายน 2560 08:30 น.

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

สัมมนาใหญ่ประจำปี "อสังหาริมทรัพย์...ดัชนีหลักชี้เศรษฐกิจปี 2016"

27 มีนาคม 2560 08:00 น.

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์