Breaking News

Blockchain กับการแก้ไข 3 ปัญหาของวงการอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก

เทคโนโลยีอย่าง Blockchain ที่จะสามารถเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาของหลายๆ วงการได้ด้วยแนวคิดใหม่ในการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างน่าเชื่อถือ ก็อาจเข้ามามีบทบาทใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงวงการอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกในทุกวันนี้ได้เช่นกัน ปัญหาที่เกิดขึ้นในวงการอ