แวดวงข่าวกฎหมาย

TOD รูปแบบการพัฒนาเมือง เหตุใด? กทม.ยังไม่ไปถึงฝั่งฝัน

โจทย์ใหญ่ การพัฒนาเมืองของ กทม. ตามผังเมือง ในรูปแบบ TOD เหตุใดจึงเกิดขึ้นยาก เปิดองค์ประกอบ 4 ด้าน การใช้ที่ดินแบบผสมผสาน ,โครงข่ายทางเดินเท้าและเส้นทางจักรยาน , พื้นที่สีเขียว และ ลดการใช้พาหนะส่วนบุคคล ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 5 พฤษภาคม 2565 - ในป