แวดวงข่าวกฎหมาย

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เริ่มบังคับใช้กฎหมาย 13 มีนาคม 2562 เริ่มการจัดเก็บภาษี 1 มกราคม 2563 (อ้างอิง : ราชกิจจานุเบกษา 12 มีนาคม 2562)