Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
   
 
 
 
 
 
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  นิยามข้อมูลอสังหาฯ (ที่มา REIC)
  ข้อมูลอสังหาฯ (ที่มา REIC)
  สรุปสถานการณ์อสังหาฯ
  กรมที่ดิน
  ข้อมูลอสังหาฯ -โรงแรม (ที่มา REIC)
  ผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร
  ประชุม สัมมนา
  สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  ศูนย์บริหารจัดการข้อมูล(TCCIC)
 
     
 
ผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร

 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนที่ แผนผัง ข้อกำหนด และรายการประกอบผัง ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 3) ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2555
 
File Size : 5 mb