Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
   
 
 
 
 
 
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  นิยามข้อมูลอสังหาฯ (ที่มา REIC)
  ข้อมูลอสังหาฯ (ที่มา REIC)
  สรุปสถานการณ์อสังหาฯ
  กรมที่ดิน
  ข้อมูลอสังหาฯ -โรงแรม (ที่มา REIC)
  ผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร
  ประชุม สัมมนา
  สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  ศูนย์บริหารจัดการข้อมูล(TCCIC)
 
     
 
สรุปสถานการณ์อสังหาฯ

 
Post 15 ตุลาคม 2558 สรุปสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ ครึ่งปีแรก ปี 2558 และแนวโน้มในอนาคต
 
File Size : 174 kb
 
Post 11 กันยายน 2558 Bangkok Office | Q2 2015 (ที่มา colliers)
 
File Size : 568 kb
 
Post 11 กันยายน 2558 Bangkok Retail | Q2 2015 (ที่มา colliers)
 
File Size : 910 kb
 
Post 11กันยายน 2558 Bangkok Serviced Apartment | Q2 2015 (ที่มา colliers)
 
File Size : 454 kb
 
Post 11 กันยายน 2558 Cha Am HuaHin | 1H 2015 (ที่มา colliers)
 
File Size : 366 kb
 
Post 11 กันยายน 2558 Industrial | 1H 2015 (ที่มา colliers)
 
File Size : 465 kb
 
Post 11 กันยายน 2558 Pattaya | 1H 2015 (ที่มา colliers)
 
File Size : 1 mb
 
Post 11 กันยายน 2558 2Q 2015 | Asia Market Snapshots (ที่มา colliers)
 
File Size : 1012 kb
 
Post 3 กันยายน 2558 นโยบายเศรษฐกิจ และทิศทางประเทศไทย 2558 - 2559 จากแนวคิดของ ท่านรองนายกรัฐมนตรี ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 27 ส.ค. 2558
 
File Size : 105 kb
 
Post 14 กรกฎาคม 2558 ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย ประจําไตรมาส 4 ปี 2557
 
File Size : 248 kb
 
Post 14 กรกฎาคม 2558 ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย ประจําไตรมาส 1 ปี 2558
 
File Size : 255 kb
 
Post 14 กรกฎาคม 2558 ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน ประจําไตรมาส 4 ป 2557
 
File Size : 165 kb
 
Post 14 กรกฎาคม 2558 ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน ประจําไตรมาส 1 ป 2558
 
File Size : 163 kb
 
Post 14 กรกฎาคม 2558 ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย ประจําไตรมาส 2 ปี 2558
 
File Size : 260 kb
 
Post 14 กรกฎาคม 2558 ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน ประจําไตรมาส 2 ป 2558
 
File Size : 163 kb
 
     
  หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 6