Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
   
 
 
 
 
 
  ผังเมืองและ การใช้ประโยชน์ที่ดิน
  กฎหมายการก่อสร้างและออกแบบ 1
  กฎหมายการก่อสร้างและออกแบบ 2
  ที่ดิน บ้านเดื่ยว ทาวน์เฮาส์ คอนโด
  การบริหารจัดการ
  กฎหมายอสังหาฯ ปรับปรุงเพิ่มเติม
  กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง(1)
  กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง(2)
  กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (3)
 
     
 
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (3)

 
19.7.56-พระราชกฤษฎีกา กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตําบลพราน อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรี สะเกษ พ.ศ. ๒๕๕๖
 
File Size : 411 kb
 
19.7.56-กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๕๖
 
File Size : 3 mb
 
19.7.56-พระราชกฤษฎีกา กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตําบลหนองตําลึงอําเภอพานทองและตําบลดอนหัวฬ่อ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๖
 
File Size : 133 kb
 
19.7.56-พระราชกฤษฎีกา โอนที่วัด วัดสระบัว ตําบลสระบัว อําเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ. ๒๕๕๖
 
File Size : 97 kb
 
19.7.56-พระราชกฤษฎีกา โอนกรรมสิทธิ์ที่วัดและที่ธรณีสงฆ์วัดศรี โคมคํา ตําบลเวียง อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ. ๒๕๕๖
 
File Size : 115 kb
 
19.7.56-กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖
 
File Size : 52 kb
 
19.7.56-กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครนายก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
 
File Size : 52 kb
 
19.7.56-พระราชกฤษฎีกา กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตําบลท่าลาด อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕
 
File Size : 112 kb
 
19.7.56-พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๕
 
File Size : 203 kb
 
19.7.56-พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลดอนตรอและตำบลเชียรเขาอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดินพ.ศ. ๒๕๕๕
 
File Size : 4 mb
 
19.7.56-กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านถ้ำ จังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕
 
File Size : 2 mb
 
19.7.56-พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลชะเมา อำเภอปากพนังและตำบลดอนตรอ ตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๕
 
File Size : 5 mb
 
19.7.56-พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลเชียรเขา ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติและตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๕
 
File Size : 5 mb
 
19.7.56-กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท - ท่าซุง จั งหวัดอุทัยธานี พ.ศ. ๒๕๕๕
 
File Size : 2 mb
 
19.7.56-กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๕๕
 
File Size : 2 mb
 
     
  หน้า 1 | 2