Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
   
 
 
 
 
 
  ผังเมืองและ การใช้ประโยชน์ที่ดิน
  กฎหมายการก่อสร้างและออกแบบ 1
  กฎหมายการก่อสร้างและออกแบบ 2
  ที่ดิน บ้านเดื่ยว ทาวน์เฮาส์ คอนโด
  การบริหารจัดการ
  กฎหมายอสังหาฯ ปรับปรุงเพิ่มเติม
  กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง(1)
  กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง(2)
  กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (3)
 
     
 
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง(2)

 
19.7.56-พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี และตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๖
 
File Size : 86 kb
 
13.9.55-17 ส.ค. 55 พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินที่จะทำการสำรวจเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวม ในท้องที่ ๗๐ จังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๕
 
File Size : 3 mb
 
13.9.55-พระราชกฤษฎีกา โอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดสุวรรณประดิษฐ์ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ. ๒๕๕๕
 
File Size : 96 kb
 
13.9.55-พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๕๕
 
File Size : 109 kb
 
13.9.55-พระราชกฤษฎีกา ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. ๒๕๕๕
 
File Size : 109 kb
 
13.9.55-พระราชกฤษฎีกา ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๕๕
 
File Size : 113 kb
 
13.9.55-พระราชกฤษฎีกา ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๕
 
File Size : 108 kb
 
13.9.55-กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จังหวัดยโสธร พ.ศ. ๒๕๕๕
 
File Size : 2 mb
 
13.9.55-กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จังหวัดนครนายก พ.ศ. ๒๕๕๕
 
File Size : 2 mb
 
13.9.55-พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๕
 
File Size : 176 kb
 
13.9.55-พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลท่าน้าว อำเภอภูเพียง และตำบลดู่ใต้ ตำบลไชยสถานตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน พ.ศ. ๒๕๕๕
 
File Size : 279 kb
 
12.9.55-พระราชกฤษฎีกา ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๕๕
 
File Size : 101 kb
 
12.9.55-พระราชกฤษฎีกา ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในเขตเทศบาลตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๕๕
 
File Size : 53 kb
 
12.9.55-พระราชกฤษฎีกา ให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน พ.ศ. ๒๕๕๕
 
File Size : 114 kb
 
12.9.55-พระราชกฤษฎีกา ให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕
 
File Size : 102 kb
 
     
  หน้า 1 | 2