Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
   
 
 
 
 
 
  ผังเมืองและ การใช้ประโยชน์ที่ดิน
  กฎหมายการก่อสร้างและออกแบบ 1
  กฎหมายการก่อสร้างและออกแบบ 2
  ที่ดิน บ้านเดื่ยว ทาวน์เฮาส์ คอนโด
  การบริหารจัดการ
  กฎหมายอสังหาฯ ปรับปรุงเพิ่มเติม
  กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง(1)
  กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง(2)
  กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (3)
 
     
 
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง(1)

 
31.8.55-พระราชกฤษฎีกา ให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่พ.ศ. ๒๕๕๕
 
File Size : 98 kb
 
31.8.55-พระราชกฤษฎีกา ให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อำเภอแม่วาง อำเภอสันป่าตอง และอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕
 
File Size : 130 kb
 
31.8.55-กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๕
 
File Size : 2 mb
 
31.8.55-พระราชกฤษฎีกา ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. ๒๕๕๕
 
File Size : 91 kb
 
31.8.55-พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๕๗สายยะหริ่ง – สายบุรี ที่บ้านท่าสู.ศ. ๒๕๕๕
 
File Size : 110 kb
 
31.8.55-พระราชกฤษฎีกา โอนที่ธรณีสงฆ์ วัดท่าฉนวน ตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ. ๒๕๕๕
 
File Size : 0 bytes
 
31.8.55-พระราชกฤษฎีกา ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๕
 
File Size : 365 kb
 
31.8.55-พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๙ สายแยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๓ (ปากพลี) – บรรจบทางหลวง แผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ (พนมสารคาม) ตอนบ้านเนินอีแจน – บ้านอ่าวพะยอม และที่บ้านคลองโคกกะจะ พ.ศ. ๒๕๕๕
 
File Size : 143 kb
 
31.8.55-พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร และตำบลคอแลน ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๕
 
File Size : 206 kb
 
พระราชกฤษฎีกา ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๕๕
 
File Size : 101 kb
 
พระราชกฤษฎีกา ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในเขตเทศบาลตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๕๕
 
File Size : 53 kb
 
31.8.55-พระราชกฤษฎีกา ให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน พ.ศ. ๒๕๕๕
 
File Size : 113 kb
 
31.8.55-พระราชกฤษฎีกา ให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน พ.ศ. ๒๕๕๕
 
File Size : 104 kb
 
31.8.55-พระราชกฤษฎีกา ให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕
 
File Size : 102 kb
 
พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕
 
File Size : 111 kb
 
     
  หน้า 1 | 2 | 3 | 4