ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ยินดีกับนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ท่านใหม่ คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์

28 เมษายน 2566

New

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2566 สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 สถานที่ ณ ห้องปาริชาต ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม 9

การประชุมในวันดังกล่าว โดยมีคุณมีศักดิ์ ชุนหรักษ์โชตินายกสมาคมฯ เป็นประธานที่ประชุม ซึ่งได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “โอกาสและความท้าทายทางเศรษฐกิจไทยไตรมาส 2" วิทยากรได้รับเกียรติจาก คุณอมรเทพ จาวะลา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสำนักงานวิจัย และที่ปรึกษาการลงทุน ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย (CIMBT)

โดยการประชุมครั้งนี้ สมาคมฯ ได้มีวาระการเลือกตั้งนายกและคณะกรรมการบริหารชุดใหม่แทนชุดเก่าที่ครบวาระ 2 ปี โดยมติที่ประชุมใหญ่เลือก คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แซนด์ แอนด์ สโตน จำกัด เป็นนายกท่านใหม่

พร้อมคณะกรรมการบริหารอีก 15 ท่าน

ในโอกาสนี้ นายกสมาคมคนใหม่ กล่าวขอบคุณคุณมีศักดิ์ ชุนหรักษ์โชติ อดีตนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารทุกท่าน

พร้อมกันนี้ คุณมีศักดิ์ ชุนหรักษ์โชติ อดีตนายกสมาคมฯ ก็ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริหาร และสมาชิกทุกท่าน ซึ่งตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ได้กรุณาสละเวลา ร่วมแรง ร่วมใจในการทำงาน เพื่อสมาคมฯ และมวลสมาชิกผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ตามผลการดำเนินงานตามแจ้งในที่ประชุมฯ

----------------------------------------------

Share