ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

กรมที่ดินแนะขั้นตอนเมื่อ "หลักเขตที่ดินหาย" ไม่ยุ่งยาก

28 สิงหาคม 2566

          "หลักเขตที่ดิน" หมุดหลักฐาน ใช้บ่งชี้แนวเขตที่ดินตามโฉนด จากการรังวัดโดยเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน หากเกิดเหตุ "หลักเขตที่ดินหาย" ไม่ต้องตกใจ กรมที่ดินแนะขั้นตอนขอหลักเขตที่ดินใหม่ ไม่ยุ่งยาก

          "หลักเขตที่ดิน" คือ หลักหมายเขตที่ดิน หรือหมุดหลักฐาน ที่ลงไว้ในที่ดิน ซึ่งทำไว้โดยเจ้าพนักงานที่ดิน เพื่อการทำแบบแผนที่ และการรังวัดที่ดิน เป็นเครื่องหมายที่สามารถมองเห็นได้ว่า แนวเขตที่ดินของโฉนดแปลงนั้นๆอยู่บริเวณใด

โดยมักมีลักษณะเป็น แท่งคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปทรงกระบอก ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 8 เซนติเมตร ด้านบนของหลักเขตที่ดิน จะระบุถึงหมายเลขที่ดิน หมายเลขประจำพหลักเขต และชื่อจังหวัด

          ในบางกรณีที่ "หลักเขตที่ดิน" อาจสูญหาย หรือเคลื่อนไปจากแนวเขตเดิม หรือ หมุดที่ดิน ที่เจอกับแนวเขตในโฉนดที่ดินไม่ตรงกัน สามารถดำเนินการตามคำแนะนำของกรมที่ดินได้ดังต่อไปนี้

1. ติดต่อสำนักงานเขตที่ดินที่ที่ดินตั้งอยู่ เพื่อทำการรังวัดสอบเขต
2. เตรียมเอกสารหลักฐาน เพื่อใช้ยื่นคำขอรังวัดที่ดิน ได้แก่ 

บัตรประจำตัวประชาชน 

ทะเบียนบ้าน 

ทะเบียนสมรส ,หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล (ถ้ามี)

โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์

 

ในกรณีขอรังวัดรวมโฉนดที่ดิน ให้เตรียมหลักฐานดังนี้

บัตรประจำตัวประชาชน 

ทะเบียนบ้าน

ทะเบียนสมรส หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)

 

ลักษณะของโฉนดที่ดิน ที่สามารถขอรวมได้

ต้องเป็นหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ประเภทเดียวกัน เว้นแต่ โฉนดแผนที่ กับโฉนดที่ดินให้รวมกันได้

ต้องมีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในโฉนดที่ดินเหมือนกันทุกฉบับและต้องยังมีชีวิตอยู่ทุกคน

ต้องเป็นที่ดินติดต่อผืนเดียวกัน ในจังหวัดและสำนักงานที่ดินเดียวกัน

ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินที่ผู้ขอจะต้อชำระตามกฎหมาย (กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 และ 48 ออกตามความในพระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497) มีดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมรังวัด

เกี่ยวกับโฉนดที่ดิน แปลง/วัน/ละ 40 บาท

เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ แปลง/วัน/ละ 30 บาท

2. ค่าหลักเขตที่ดิน หลักละ 15 บาท (ตามที่ใช้จริง)
3. ค่าใช้จ่ายในการรังวัดลักษณะเหมาจ่าย ดังนี้

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าส่งหมายข้างเคียงทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 200 บาท

ค่าป่วยการเจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่ ไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง

ค่าพาหนะพนักงานเจ้าหน้าที่และคนงานรังวัด วันละไม่เกิน 1,600 บาท

ค่าคนงานรังวัด 420 บาท/คน/วัน (ตามเขตจังหวัดที่กระทรวงการคลังกำหนด)

       ทั้งนี้ การกำหนดวันทำการรังวัด ซึ่งเกี่ยวข้องกับค่าพาหนะพนักงานเจ้าหน้าที่และคนงานรังวัด รวมถึงค่าคนงานรังวัด จะกำหนดตามจำนวนเนื้อที่ ดังนี้

การรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน

เนื้อที่ไม่เกิน 5 ไร่ เวลาทำการ 1 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่  3,480  บาท

เนื้อที่ไม่เกิน 15 ไร่ เวลาทำการ 2 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน  6,760  บาท

เนื้อที่ไม่เกิน 30 ไร่ เวลาทำการ 3 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน  10,040  บาท

เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ เวลาทำการ 4 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน  13,320  บาท

 

การรังวัดเกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์

เนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ เวลาทำการ 1 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน  2,640 บาท

เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ เวลาทำการ 2 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน  5,080  บาท

 ทั้งนี้ ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน ในกรณีดังต่อไปนี้

กรณีเนื้อที่เกินกว่า 50 ไร่ ทุก 50 ไร่ หรือเศษเกินกว่า 25 ไร่ 

กรณีที่ดินตั้งอยู่ในพื้นที่องค์กรปกครองรูปแบบพิเศษ เช่น กรุงเทพมหานคร/เมืองพัทยา ฯลฯ หรือเทศบาลนคร หรือเทศบาลเมือง หรือที่สวนเป็นไม้   ยืนต้น เช่น สวนผลไม้ สวนปาล์ม สวนยาง ฯลฯ เป็นต้น 

กรณีการรังวัดต้องคำนวณจำกัดเนื้อที่ 

กรณีการรังวัดมีที่ดินข้างเคียงมากแปลง ทุกๆข้างเคียง 30 แปลง หรือเศษเกินกว่า 15 แปลง 

กรณีการรังวัดแบ่งแยกจัดสรร ทุกๆ 8 แปลง หรือเศษเกินกว่า 4 แปลง 

โดยหากเป็นกรณีเหตุข้อ1 และ 2 รวมอยู่ในเรื่องเดียวกัน ให้เพิ่มวันทำการรังวัดได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งเท่านั้น

 

ขอบคุณข้อมูลจาก  :  ฐานเศรษฐกิจ

Share