ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

แม่สอดเมียวดี โมเดล - Stronger Together

05 กรกฎาคม 2560

         ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แม่สอด จ.ตาก เป็นเมืองชายแดนที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และโลจิสติกส์ จึงไม่แปลกที่รัฐบาลจะประกาศให้จัดตั้งแม่สอดเป็นส่วนหนึ่งของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 10 แห่งของประเทศไทย แม่สอดเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) ที่เชื่อมระหว่างเวียดนาม-ไทย-เมียนมา ซึ่งในปัจจุบันกลายเป็นเส้นทางการคมนาคมขนส่งที่สำคัญในภูมิภาคอาเซียน ด้วยศักยภาพและการเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับเมืองเมียวดีของเมียนมาซึ่งตั้งอยู่ติดกัน แม่สอด จ.ตาก และเมืองเมียวดี เมียนมา นั้น ได้รับการสถาปนาให้เป็น "Sister City” แม่สอดยังสามารถเดินทางสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจอย่างนครย่างกุ้งได้ใกล้ที่สุดด้วยระยะทางเพียง 400 กว่ากิโลเมตร และยังเดินทางเชื่อมต่อไปยังเมืองสำคัญอื่นๆ อีกหลายเมืองได้อย่างสะดวก ทั้งสองประเทศได้ร่วมกันผลักดันการค้าและการลงทุนระหว่าง 2 ประเทศ ให้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นภายใต้แนวคิด "แม่สอด-เมียวดี โมเดล Stronger Together”

         สิ่งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่ง คือ การพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันระหว่างแม่สอดและเมียวดี เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจของเมืองชายแดน (Joint border trade economic zone) ซึ่งไทย-เมียนมากำลังเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาพื้นที่ที่เรียกว่า Common Control Area เพื่อให้เกิดการตรวจปล่อยเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว Single Stop Inspection หรือ SSI โดยเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายจะปฏิบัติงานร่วมกันทำให้ลดขั้นตอนการผ่านแดนและลดต้นทุนการขนส่ง เป็นการรองรับการเติบโตของด่านแม่สอด-เมียวดี เมื่อก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 จะแล้วเสร็จในปี 2018

         สำหรับแม่สอดแล้ว ประเทศไทยมุ่งหวังให้เมืองนี้เป็นศูนย์กลางความร่วมมือกับเมืองเมียวดีในหลายๆ ด้าน เช่น การเป็นศูนย์กลางด้านอัญมณี ศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว ศูนย์กลางด้านการบริการทางการแพทย์ และศูนย์กลางทางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ จากการเป็นประตูอาเซียนบนเส้นทางสายเศรษฐกิจสายตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) แม่สอดวางเป้าหมายจะเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ในภูมิภาค ด้วยการเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญต่อการส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างไทย-เมียนมา การเป็นเมืองชายแดนที่คึกคักไปด้วยผู้คนทำให้แม่สอดมีความได้เปรียบในหลาย ๆ ด้าน จึงเป็นโอกาสสานฝันให้นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ และมีนโยบายชัดเจนที่จะสนับสนุนให้แม่สอดเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลก

         วันนี้แม่สอดได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการเป็นเมืองหน้าด่านที่มีความสำคัญมากเพียงใด การพัฒนาเมืองชายแดนแห่งนี้กำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางทั้งจากภาครัฐและเอกชนในหลากหลายมิติ ในอนาคตอีกไม่ไกลเชื่อว่าแม่สอดจะไม่เป็นเพียงเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเท่านั้น แต่จะยังเป็นเมืองที่ถูกพูดถึงมากที่สุดอีกเมืองหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนอย่างแน่นอน และแม่สอดไม่อาจจะพัฒนาไปได้โดยลำพังโดยปราศจากการพัฒนาเมืองแฝดที่ตั้งอยู่ติดกันอย่างเมียวดีของเมียนมาไปพร้อมกันด้วย นี่คือที่มาของแนวคิด "แม่สอด เมียวดี โมเดล - Stronger Together”

ขอบคุณข้อมูลจาก: www.aseanthai.net

Share