ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ความเป็นเมืองในอนาคตของประชาคมอาเซียน

05 กรกฎาคม 2560

         ความเป็นเมือง (Urbanization) เป็นกระบวนการกลายชุมชนเป็นเมือง เกิดการเคลื่อนย้ายคนหรือการดำเนินงานเข้าสู่บริเวณเมืองหรือการขยายตัวของพื้นที่เมืองออกไปเกิดการเพิ่มจำนวนประชากรอยู่รวมกันหนาแน่น อันเป็นผลมาจากการที่ประชาชนเคลื่อนย้ายถิ่นจากชนบทมาสู่เมืองใหญ่ ลักษณะในแง่ประชากรจะเห็นความเปลี่ยนแปลงจากวัฒนธรรมชนบทเป็นวัฒนธรรมเมืองชนบทขยายตัวเปลี่ยนรูปแบบเป็นเมืองทำให้สัดส่วนประชากร ทั่วประเทศที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองเพิ่มมากขึ้น

ประชาคมอาเซียน, ความเป็นเมือง (Urbanization) , การขยายตัวของเมือง, ชุมชนเมือง, World Urbanization Prospects

         การขยายตัวของเมืองเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การย้ายถิ่นหางานทำ หรือเส้นทางคมนาคมมีผลทำให้เมืองขยายตัวออกไปตามเส้นทางรถยนต์รถใต้ดินและรถไฟ ประชาชนนิยมอยู่อาศัยหนาแน่นบริเวณใกล้เคียงกับเส้นทางคมนาคมดังกล่าวในระยะที่สามารถเดิน ใช้รถสาธารณะรือขับรถไปถึงที่หมายได้สะดวก พื้นที่ว่างที่อยู่ระหว่างเส้นทางคมนาคมมีประชาชนเข้าไปอาศัยหนาแน่นจนพื้นที่ว่างเชื่อมต่อเป็นพื้นที่เดียวกัน นอกจากความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เมืองการทำงานและวิถีชีวิตของผู้อาศัยในเมืองเปลี่ยนเป็นวิถีชีวิตคนเมือง ทั้งการทำงานที่แบ่งแยกความถนัดและงานชัดเจน การทำงานที่ได้ผลตอบแทนเป็นเงินได้ การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิตประจำวันที่ผูกพันกับเวลา การทำงานเพื่อตนเองหรือเพื่อครอบครัวความสัมพันธ์แบบทุติยภูมิที่เกิดจากการทำงาน ลักษณะที่อยู่อาศัยที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่ การบริหารเมืองให้มีคุณสมบัติขั้นต่ำของความเป็นเมือง เช่น มีความสมบูรณ์ของไฟฟ้า ประปา ตำรวจ โรงเรียน โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย ศาล ระบบการคมนาคมขนส่ง และการรักษาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อประชาชนที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง

         รายงานของ World Urbanization Prospects ปี 2014 จัดให้ปี 2007 เป็นปีที่ประชาชนเมืองมีสัดส่วนมากกว่าประชากรชนบท การพัฒนาเข้าสู่ความเป็นเมืองเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คาดการณ์ว่าจำนวนประชากรเมืองจะมีสัดส่วนถึงร้อยละ 66 ของประชากรโลกในปี 2050 ความเป็นเมืองให้ผลดีต่อการทำธุรกิจที่เกี่ยวกับผู้อยู่อาศัยในเมืองเช่น บริการขนส่งคนและสินค้า

         อย่างไรก็ตาม ความเป็นเมืองที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ผู้บริหารเมืองต้องเตรียมการรองรับความต้องการและปัญหาสังคมเมืองที่เพิ่มมาก เช่น ปัญหาที่อยู่อาศัย ปัญหาการบริหารจัดการสาธารณูปโภค สาธารณสุข และการบริการการศึกษาให้เพียงพอกับความต้องการ ปัญหากำจัดและจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ปัญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน์และอาชญากรรม กลุ่มประเทศอาเซียนที่มีความเป็นเมืองสูง เช่น บรูไน มาเลเซีย และสิงคโปร์ มีประสบการในการบริหารเมืองยาวนานกว่าประเทศอื่น การอพยพย้ายถิ่นเพื่อหางานทำเมื่อเปิดประชาคมอาเซียน ทำให้หลายประเทศมีผู้อาศัยในเมืองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประเทศที่มีทักษะในการบริหารเมืองอาจส่งออกความรู้การบริหารเมืองให้แก่ประเทศในประชาคมอาเซียน ที่ความเป็นเมืองเติบโตอย่างรวดเร็วและขาดประสบการณ์ในการบริหารเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ

ประชาคมอาเซียน, ความเป็นเมือง (Urbanization) , การขยายตัวของเมือง, ชุมชนเมือง, World Urbanization Prospects

ขอบคุณข้อมูลจาก: www.aseanthai.net

Share