ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ธุรกิจโรงแรมใน สปป.ลาว

05 กรกฎาคม 2560

         สปป.ลาว เป็นหนึ่งในประเทศปลายทางที่นักท่องเที่ยวทั้งจากยุโรปและเอเชียให้ความสนใจที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เนื่องจาก สปป.ลาว นั้นยังคงความสมบูรณ์ทั้งด้านทัศนียภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายล้านคนจากทั่วทุกมุมโลกให้ไปเยือน สปป.ลาว ได้ ความได้เปรียบเหล่านี้เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ธุรกิจท่องเที่ยวใน สปป.ลาว ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจโรงแรมใน สปป.ลาว, ธุรกิจโรงแรม, สปป.ลาว, การลงทุน  ธุรกิจโรงแรมใน สปป.ลาว, ธุรกิจโรงแรม, สปป.ลาว, การลงทุน

         นอกจากนี้ รัฐบาล สปป.ลาว ยังให้การสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจด้านการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น สะท้อนจากนโยบายยกเลิกการขอวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน นโยบายพัฒนาขยายเครือข่ายการคมนาคมภายในประเทศ รวมถึงนโยบายส่งเสริมให้มีการอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวใน สปป.ลาว ให้มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจโรงแรมใน สปป.ลาว มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นเป็นอย่างมาก

         การลงทุนในธุรกิจโรงแรมใน สปป.ลาว มีกฎหมายสำคัญในการควบคุมธุรกิจนี้ คือ กฎหมายว่าด้วยการท่องเที่ยว ฉบับเลขที่ 10/สพช. ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2548 ซึ่งได้กำหนดให้ธุรกิจพักแรมถือเป็นหนึ่งในกิจการธุรกิจการท่องเที่ยว การดำเนินธุรกิจพักแรมนี้บุคคลธรรมดาที่เป็นพลเมืองของ สปป.ลาว หรือคนต่างด้าวที่มีภูมิลำเนาอยู่ สปป.ลาว หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนธุรกิจและมีสำนักงานตั้งอยู่ใน สปป.ลาว ก็สามารถดำเนินธุรกิจพักแรมได้ทั้งสิ้น แต่หากเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลต่างประเทศ กฎหมายฉบับดังกล่าวจำกัดให้ดำเนินธุรกิจพักแรมได้เฉพาะบางประเภทเท่านั้น

ธุรกิจโรงแรมใน สปป.ลาว, ธุรกิจโรงแรม, สปป.ลาว, การลงทุน

         ทั้งนี้ กฎหมายท่องเที่ยวของ สปป.ลาว ได้กำหนดแยกประเภทของสถานที่พักแรมประเภทต่างๆ โดยพิจารณาจากจำนวนห้องพักเป็นสำคัญ ดังนี้ 

"โรงแรม” หมายถึง สถานที่พักชั่วคราว ซึ่งมีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 15 ห้องขึ้นไป มีสิ่งอำนวยความสะดวก มีอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีคุณภาพ และมีบริการที่มีมาตรฐานดี

"เรือนพัก” หมายถึง สถานที่พักชั่วคราว ซึ่งมีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 5 - 14 ห้อง มีสิ่งอำนวยความสะดวก มีอุปกรณ์เครื่องใช้ที่เหมาะสมและมีบริการที่มีมาตรฐานดี

"ห้องพัก” หมายถึง สถานที่พักชั่วคราว ซึ่งมีจำนวนห้องพักไม่เกิน 4 ห้อง และมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นให้แก่คนเดินทาง

"รีสอร์ท” หรือที่ภาษาลาวเรียกว่า "บ่อนพักแรมตามแหล่งท่องเที่ยว” นั้น หมายถึง สถานที่พักที่สร้างขึ้นตามแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเท่านั้น มีสิ่งอำนวยความสะดวก มีอุปกรณ์เครื่องใช้ที่เหมาะสม และมีบริการที่มีมาตรฐานดี

"โมเต็ล” หรือที่ภาษาลาวเรียกว่า "บ่อนพักแรมของนักขับขี่” หมายถึง สถานที่พักที่สร้างขึ้นริมถนนหลวงและมีสถานที่จอดรถเพื่อให้ผู้เดินทางที่ใช้ยานพาหนะอาศัยพักแรม และมีสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน

"ห้องพักในยานพาหนะ” หรือที่ภาษาลาวเรียกว่า "บ่อนพักแรมเคลื่อนที่” หมายถึง สถานที่พักชั่วคราวที่เคลื่อนย้ายไปมาได้ซึ่งประกอบไปด้วย เรือท่องเที่ยว ตู้รถไฟ หรือรถท่องเที่ยวที่มีห้องนอน ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานและมีบริการที่มีเหมาะสม

"แคมป์” หรือที่ภาษาลาวเรียกว่า "ค่ายพักแรม” หมายถึง สถานที่พักชั่วคราว อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงาม ซึ่งจัดให้นักท่องเที่ยวเข้าพักแรมในเต็นท์ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน

         จากประเภทสถานที่พักแรมต่างๆ ข้างต้น ธุรกิจประเภท "เรือนพัก” และ"ห้องพัก” ซึ่งที่เราเรียกกันว่า "อพาร์ทเมนท์” นั้น เป็นธุรกิจที่สงวนให้แก่คนลาวเท่านั้น

ขอบคุณข้อมูลจาก: www.aseanthai.net 

Share