ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

TOD คืออะไร? ระยองจะใช้ TOD พัฒนาเมืองอย่างไร?

05 กรกฎาคม 2560

TOD คืออะไร?
         ระยอง เป็นจังหวัดเป้าหมายของรัฐบาลในการพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่ยุค Thailand 4.0 ดังนั้นจึงมีโครงการขนาดใหญ่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดระยองหลายโครงการเช่น โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ-ระยอง ทำให้ชาวระยองได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่นี้อย่างมาก การดำเนินโครงการขนาดใหญ่เช่นรถไฟความเร็วสูง ย่อมมีผลกระทบกับกายภาพเมืองและการจราจร รวมถึงการเชื่อมโยงของระบบขนส่งมวลชนภายในจังหวัด อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

         การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทั้งระบบหลักและระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง จำเป็นที่จะต้องพัฒนาพื้นที่รอบๆสถานีขนส่งมวลชนด้วย เพื่อดึงดูดผู้โดยสารให้มาใช้ระบบมากขึ้น และยังเป็นการพัฒนาเมืองในรูปแบบใหม่ที่เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคนในพื้นที่ด้วย แนวคิดในการพัฒนาเมืองที่เรียกว่า “TOD หรือ Transit Oriented Development” TOD คือ การพัฒนาที่เน้นระบบขนส่งมวลชน โดยออกแบบพื้นที่รอบสถานีให้ผสมผสานระหว่างศูนย์พานิชยกรรม ร้านค้า ที่พักอาศัย แหล่งงาน เป็นต้น เพื่อเพิ่มจำนวนผู้โดยสารและการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนที่สะดวกสบาย

         ปกติแล้วการพัฒนาแบบ TOD จะมีตัวสถานีหลัก หรือสถานีย่อย หรือจุดหยุดรถของรถไฟ รถราง หรือรถบัส เป็นศูนย์กลางการพัฒนาพื้นที่และจะมีรัศมีการพัฒนารอบๆ จุดศูนย์กลางระหว่าง 400 - 800 เมตร ซึ่งเป็นรัศมีที่คนสามารถเดินด้วยเท้าเข้าถึงศูนย์กลางสถานีได้อย่างสบาย

TOD, พัฒนาเมือง, ระยอง, Transit Oriented Development

TOD, พัฒนาเมือง, ระยอง, Transit Oriented Development

TOD, พัฒนาเมือง, ระยอง, Transit Oriented Development

ตัวอย่าง TOD สถานีรถไฟโคคุระ เมืองคิตะคิวชู ญี่ปุ่น มีระบบขนส่งมวลชนหลายระบบในสถานีเดียวทั้งรถไฟความเร็วสูง รถบัสและโมโนเรล ในอาคารสถานีมีร้านอาหาร ร้านค้า ห้างสรรพสินค้าและโรงแรม รอบๆสถานีเป็นย่านพานิชยกรรม

ทำไมถึงต้องทำ TOD
         TOD จะทำให้เมืองกระชับ เป็นแหล่งที่อาศัยของผู้มีรายได้ต่ำถึงปานกลาง มีความสะดวกในการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างแหล่งงานกับแหล่งที่อยู่อาศัยและเชื่อมโยงระบบขนส่งมวลชนรูปแบบต่างๆให้อยู่ในบริเวณเดียวกัน สร้างชุมชนแห่งการเดิน และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเนื่องจากมีคนมากขึ้นหนาแน่นขึ้นย่อมทำให้เกิดการค้าขายและจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่มากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นกลยุทธ์ในการดึงดูดคนให้ใช้ระบบขนส่งมวลชนเพิ่มจำนวนผู้โดยสารให้มากขึ้น

TOD ทำอย่างไร?

TOD, พัฒนาเมือง, ระยอง, Transit Oriented Development

TOD เมือง Portland, USA
         อย่างไรก็ดีการทำ TOD ไม่ง่ายนักเนื่องจากที่ดินรอบๆสถานีส่วนใหญ่เป็นของเอกชน ต้องมีการเจราจาและทำความเข้าใจกับเจ้าของที่ดินรอบๆเพื่อกำหนดกติการ่วมกัน ซึ่งในเมืองที่ประสบความสำเร็จในเรื่อง TOD ต้องใช้การจัดทำผังเมืองเฉพาะและใช้กฎหมายจัดรูปที่ดินมาใช้ในการทำ TOD จึงจะสามารถบังคับเจ้าของที่ดินและกำหนดผังการใช้พื้นที่พัฒนาตามหลักการ TOD ได้

         สำหรับในเมืองไทยยังไม่มีโครงการพัฒนาในลักษณะ TOD เกิดขึ้นมากนักเนื่องจากติดขัดปัญหาหลายอย่าง แต่ในเร็วๆ นี้คงได้เห็นโครงการพัฒนาตามแนวคิด TOD เกิดขึ้นในเมืองไทยหลายแห่ง

         สำหรับจังหวัดระยองควรจะได้มีการวางแผนรองรับระบบขนส่งมวลชน และนำแนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน( TOD ) มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของระยอง

TOD, พัฒนาเมือง, ระยอง, Transit Oriented Development

ขอบคุณข้อมูลจาก: www.smartgrowththailand.org

Share