Home / Seminar

** รับจำนวนจำกัด 50 ที่นั่ง ** โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง "ต่อยอดการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์...อาวุธสู่ความสำเร็จ"

  • กิจกรรมภายในสมาคมฯ

    08 กันยายน 2561 08:30 น. - 09 สิงหาคม 2561 16:00 น.

  • ณ ห้องประชุมสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย (โอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 17 ห้อง 170/52)

  • จำกัดจำนวน 50 ท่าน

เรียน  ท่านสมาชิกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

     สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ภายใต้หัวข้อ

"ต่อยอดการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์...อาวุธสู่ความสำเร็จ"  ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน พ.ศ. 2561

เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย  อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 17

ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ (ใกล้อาคารเลครัชดา)

 

     การจัดสัมมนาครั้งนี้  มุ่งเน้นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเชิงลึกจากประสบการณ์จริง  เพื่อต่อยอดแนวทางการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

เปรียบเสมือนเส้นทางลัดนำพาธุรกิจสู่ความสำเร็จ  โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และมากด้วยประสบการณ์ในวงการอสังหาฯ  รอบรู้ปัญหาและ

หาแนวทางการปรับกลยุทธ์ทางด้านการตลาด สร้างยอดขาย จนนำพาบริษัทรอดพ้นจากวิกฤตจากอดีตสู่ปัจจุบัน  โดยการหยิบยกกรณีศึกษา

(Case Study) ที่เกิดขึ้นจริง พร้อมถ่ายทอดแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจนประสบความสำเร็ตอย่างมั่นคง และยั่งยืน  

ในการนี้ สมาคมฯ  ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมโครงการอบรมหัวข้อดังกล่าวข้างต้น 

 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมโครงการอบรมฯ  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  

คุณภาริณี / คุณสลิตา  โทรศัพท์. (02) 258-6560-62 , 084-360-0438 , 084-360-0439 ,

092-486-2992  โทรสาร. (02) 258-6563  E-Mail : trea@thairealestate.org , parinee@thairealestate.org

 

ขอแสดงความนับถือ

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย