Home / Event

** รับจำนวนจำกัด ** อบรมหลักสูตรระยะสั้น "ต่อยอดการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์...อาวุธสู่ความสำเร็จ" ครั้งที่ 3 เรื่อง "การบริหารงานก่อสร้าง...ทำอย่างไรให้ได้คุณภาพ"

  • กิจกรรมภายในสมาคมฯ

    13 ธันวาคม 2561 08:30 น. - 14 ธันวาคม 2561 17:00 น.

  • ณ ห้องประชุมสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 17

  • จำกัดจำนวน 40 ท่าน

เรียน ท่านสมาชิกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น

"ต่อยอดการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์...อาวุธสู่ความสำเร็จ" ครั้งที่ 3

เรื่อง "การบริหารงานก่อสร้าง...ทำอย่างไรให้ได้คุณภาพ"

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 13 - วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561

เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 17 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ (ใกล้อาคารเลครัชดา)

 

การจัดสัมมนาครั้งนี้ มุ่งเน้นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเชิงลึกจากประสบการณ์จริง เพื่อต่อยอดแนวทาง

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เปรียบเสมือนเส้นทางลัดนำพาธุรกิจสู่ความสำเร็จ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

และมากด้วยประสบการณ์ในวงการอสังหาฯ รอบรู้ปัญหาและหาแนวทางการบริหารด้านการลงทุนและการเงิน

ผ่านวิกฤตจากอดีตสู่ปัจจุบัน โดยการหยิบยกกรณีศึกษา(Case Study) ที่เกิดขึ้นจริง

พร้อมถ่ายทอดแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจนประสบความสำเร็จอย่างมั่นคง และยั่งยืน

 

ในการนี้ สมาคมฯ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมโครงการอบรมหัวข้อดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมโครงการอบรมฯ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

คุณสลิตา / คุณภาริณี   โทรศัพท์. (02) 258 6560-62 , 092-486-2992 , 084-360-0438 , 084-360-0439 

โทรสาร. (02) 258 6563 E-Mail : trea@thairealestate.org , parinee@thairealestate.org

 

ขอแสดงความนับถือ

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย